پروژه ها

سیستم روشنایی تاکسیوی شرقی و هلی پورت فرودگاه بین المللی خلیج فارس

تامین و ساخت٬ نصب٬ تست و راه اندازی سیستم های روشنایی تاکسیوی شرقی و هلی پورت، سیستم ارت، برج های روشنایی و ...به صورت PC

نیروگاه کاشان

طراحی و ساخت تابلوی فشار ضعیف

متروی شیراز

اجرا٬ نصب٬ تست و راه اندازی کلیه تجهیزات الکتریکال ایستگاههای متروی شیراز

ایستگاه پمپاژ آب دشت میاندربند کرمانشاه

طراحی٬ تامین و ساخت٬ نصب٬ تست و راه اندازی سیستم اتوماسیون٬ تابلوهای کنترل تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط٬ پایه های روشنایی٬ سیستم اعلام حریق٬ سیستم صاعقه گیر و ارت به صورت EPC

تصفیه خانه تهران

توضیحات

مس چهل کوره زاهدان

طراحی و ساخت تابلوی فشار ضعیف

خط 20کیلوولت هلی پورت فرودگاه بین المللی خلیج فارس

تامین و ساخت٬ نصب٬ تست و راه اندازی سیستم های الکتریکال٬ شبکه توزیع٬ ترانسفورماتور و تابلوهای ۲۰ کیلوولت به صورت EPC