واحد ساخت تابلوهای برق

-    تابلوهای فیکس و کشویی MV تا سطح ولتاژ 36KV
-    تابلوهای فیکس و کشویی LV تا آمپراژ 6300A و سطح اتصال کوتاه 100KA با کاربری های
Power Center, Distribution, MCC, Soft Starter & Drive, Capacitor Bank
-    تابلوهای Swing مورد استفاده در پستها از جمله Protection Panel

, Measuring Panel, Control Panel, Marshaling
-    تابلوها و سیستم های اتوماسیون از جمله BMS, PMS, PDCS, SCADA