فعالیت های ما

فعالیت های ما

با فعالیت های ما بیشتر آشنا شوید
واحد ساخت تابلوهای برق

طراحی و ساخت تابلوهای برق فشار متوسط و فشار ضعیف

واحد EPC

طراحی و مهندسی - خرید - اجرا

واحد بازرگانی

تامین کالاهای برقی ، وارداتی و داخلی

واحد فرودگاهی

تامین تجهیزات روشنایی فرودگاهی

واحد بيمه های صنعتی

صدور انواع بيمه های صنعتی ، مهندسی ...